Anbudsgivare bör vara uppmärksamma på kommersiella villkor

Kommersiella villkor i offentliga upphandlingar är villkor som beskriver vad anbudsgivaren skall prestera under avtalets giltighetstid. Villkoren upptas i sin helhet i det avtalsutkast som brukar bifogas anbudsförfrågan. Anbudsgivaren skall visa att denne accepterar de kommersiella villkoren i samband med anbudsutvärderingen och villkoren skall accepteras i sin helhet. De kommersiella villkoren i ett förfrågningsunderlag har nära samband med kravställningen i övrigt vad avser krav som tar sikte på anbudsgivarens förmåga att fullgöra tjänsten eller leverera varan ifråga.

Anbudsgivarens uppfyllande av de kommersiella villkoren brukar utvärderas i den omfattning som den upphandlande myndigheten avgör vad avser detaljnivå. D.v.s. anbudsgivaren skall acceptera villkoren som helhet men de behöver endast visa att de uppfyller vissa specifika villkor i de fall där den upphandlande myndigheten uppställt ska- krav eller bör- krav som avser specifika villkor.

Ur anbudsgivarens perspektiv är det viktigt att vara uppmärksam på vilka villkor i samband med offentlig upphandling som utgör kommersiella villkor. Anbudsgivaren behöver säkerställa att denne uppfyller villkoren både vid anbudsutvärderingen men också kontinuerligt under avtalets löptid. Detta kan rent praktiskt ske genom god planering och säkerställande av de resurser som krävs för uppdragets utförande. Tekniska resurser, yrkesmässiga resurser och personella resurser är faktorer som relaterar till anbudsgivarens kapacitet och som kan säkerställas genom långsiktigt god planering och framförhållning.