Om offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är inköp av varor och tjänster som sker av den offentliga sektorn (myndigheter, landsting, kommuner samt statliga och kommunala bolag).

Offentlig upphandling skiljer sig från den privata sektorns inköp av varor och tjänster inte minst vad gäller formerna för hur de offentliga inköpen skall genomföras. Offentliga upphandlingar är omgärdade av bestämmelser för att de upphandlande enheterna genom sina inköp skall kunna fullgöra sina offentliga uppdrag samtidigt som inköpen inte får ha en konkurrensbegränsande effekt på marknaden. Om en upphandlande myndighet eller enhet inte följer regelverket kring offentlig upphandling såsom upptagna i LOU och LUF så kan den offentliga upphandlingen överprövas vid förvaltningsrätt av den leverantör som lider skada eller som riskerar lida skada till följd av brottet mot upphandlingsregelverket. Förvaltningsrätten kan i samband därmed besluta att upphandlingen skall göras om alternativt att den får avslutas först efter att den har rättats till. Därtill kan den upphandlande enheten ådra sig skadeståndsskyldighet.

Regelverket inom offentlig upphandling – en kompromiss

Offentlig upphandling skall genomföras i enlighet med upphandlingsprinciperna samtidigt som de upphandlande enheterna skall ha en viss flexibilitet vid anskaffning av varor och tjänster. Ur de upphandlande enheternas synvinkel är det av stor vikt att inköpsbehoven kan tillfredsställas på ett så effektivt sätt som möjligt till en rimlig kostnad. Ur anbudsgivarnas synvinkel är det viktigt att samtliga anbudsgivare likabehandlas och får samma chans att vinna de offentliga kontrakten. Båda dessa centrala intressen har övervägts och resulterat i kompromissliknande lösningar i form av bestämmelser i upphandlingsregelverket vilka har vidareutvecklats genom förvaltningsrätternas rättspraxis inom offentlig upphandling.

Till följd av dessa bestämmelser kring offentliga inköp och anbudsprocesser sker inköpen i starkt formalistiska former. Formkraven vid offentlig upphandling påverkar både de upphandlande enheterna vad avser deras val- och handlingsmöjligheter vid offentlig upphandling samtidigt som de medför höga krav på anbudsskrivning, formen och innehållet i anbudsgivarnas anbud.

Läs mer om offentlig upphandling

Nedan återfinns information kring några centrala aspekter inom offentlig upphandling. Ämnen som kan vara intressanta för anbudsgivare som deltar i offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar samt för övriga intresserade.

Läs mer: Vad är offentlig upphandling? / Om kravställning / Upphandlingsprocessen / Upphandlingsförfaranden / Om avtal i offentlig upphandling / Övrigt om offentlig upphandling