Vad gör en Public Bid Manager?

Public bid managerns yrkesroll

Public Bid Manager är en typ av Bid Manager som arbetar gentemot offentlig sektor (B2G) med försäljning (anbudsgivning) till myndigheter, kommuner och landsting vid offentlig upphandling och förnyade konkurrensutsättningar. Public Bid Manager är en yrkesroll vars konkreta arbetsuppgifter varierar beroende på uppdragsgivarens storlek, behov, målsättningar och verksamhetsinriktning men inbegriper ofta likvärdiga uppgifter som en Bid Manager som arbetar gentemot företag (B2B). Skillnaderna mellan Bid Managerns och Public Bid Managerns arbetsuppgifter har framförallt sin grund i att det är offentlig sektor som är anbudsmottagare för en Public Bid Manager. En Public Bid Manager bör därför, för att kunna vara framgångsrik i sitt anbudsarbete, ha ingående kunskaper om anbudsprocesser visavi den offentliga sektorn då dessa omgärdas av regelverket kring offentlig upphandling. Regelverket ställer höga krav på både anbudsgivarna och anbudens utformning.

Hantering av anbud, anbudsgranskning m.m.

Public Bid Managerns centrala uppgift är Bid Management (anbudshantering). Att hitta affärsmöjligheter i form av aktuella offentliga upphandlingar och att koordinera det anbudsgivande företagets resurser inför anbudsskrivning utgör grunderna i varje anbudsprocess. Därtill är det ofta Public Bid Managerns uppgift att både skriva anbud samt att genomföra anbudsgranskning, se till att det lämnas in i tid samt att arbeta med uppföljning kring lämnade anbud i form av statistik samt kunskaps- och erfarenhetsåtervinning. En Public Bid Manager kan även vara ansvarig för att vidareutveckla uppdragsgivarens anbudsverksamhet på strategisk nivå.

God kunskap om offentlig upphandling en förutsättning

För en Public Bid Manager är det fördelaktigt att ha ingående kunskaper om offentlig upphandling, kunskap om anbudsprocesser och i viss mån avtalsrätt. De potentiella kunderna inom B2G utgörs som tidigare nämnts av myndigheter, kommuner och landsting vilket innebär att en grundlig förståelse av dessa upphandlande myndigheters och enheters förutsättningar samt av de upphandlingsregler som gäller för deras verksamheter är central för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud och vinna de offentliga kontrakten. Det är i det sistnämnda avseendet som en Public Bid Manager kan verka starkt värdeskapande i sin uppdragsgivare anbudsverksamhet – p.g.a. dennes specialkunskaper kring offentlig upphandling.

Läs mer om försäljning till offentlig sektor.

Läs mer om: yrkesroller inom offentlig upphandling