Vad gör en Bid Manager?

Bid Manager (anbudsansvarig eller anbudskonsult) är en yrkesroll som innefattar utförande av en mängd arbetsuppgifter inom Bid Management (anbudshantering) i vinstdrivande verksamheter med målsättningen att skriva vinnande anbud för sin uppdragsgivares räkning. Bid Managern är den person som ofta har en projektledande roll i anbudsarbetet och som är mer eller mindre delaktig i samtliga moment i en anbudsprocess.

Anbudsskrivning, anbudsgranskning m.m.

Vad gör då en Bid Manager i praktiken? En Bid Manager analyserar anbudsförfrågningar, sammanställer anbudsdokumentation, skriver anbud, genomför anbudsgranskning, lämnar in anbud och bevakar anbudsgivningen i hopp om att vinna kontrakt. Bid Managern kan även i vissa fall vara ansvarig för att självständigt och proaktivt söka efter och identifiera goda affärsmöjligheter för det företag som denne arbetar. Att genomföra priskalkyler är ett moment inför anbudsskrivning som också kan ingå i en Bid Managers arbetsuppgifter även om kalkyler ofta faller under ekonomifunktionens ansvarsområde, i varje fall på lite större företag där verksamheten är indelad i mer traditionella ansvarsområden.


Bid Manager – en krävande och mångfacetterad yrkesroll av central betydelse för långsiktig framgång i anbudsarbetet.


 

Projektledning av anbudsarbetet

På många företag är det flera personer som är inblandande i upprättandet av ett anbud, ofta är det en Bid Manager som har en koordinerande och projektledande roll och det är denne som ser till att berörda personer kallas till möten samt att erforderlig information inhämtas från olika funktioner inom företaget inför anbudsskrivning. Anbudsarbete kräver samverkan mellan sakkunnig (den person som har ingående kunskap om varan eller tjänsten), Bid Managern, ekonomifunktionen samt inte minst VD:n då samtliga funktioner förfogar över olika typer av information (och bestämmanderätt) som i slutändan präglar anbudets utformning.

En krävande och flexibel yrkesroll 

Bid Managern har ofta många bollar i luften och flera olika arbetsuppgifter som relaterar till anbudsverksamheten i stort som i smått. I de flesta fall arbetar denne kontinuerligt på flera anbudsprojekt samtidigt vilket ställer höga krav på ett strukturerat och samtidigt ett flexibelt arbetssätt på både generell nivå som på detaljnivå. De mångfacetterade arbetsuppgifterna kan underlättas och effektiviseras genom skapande av rutiner och riktlinjer för anbudsverksamheten vilket avlastar Bid Managerns, i många fall stora arbetsbörda, så att denne kan lägga sin tid och energi på det som verkligen är centralt. När det gäller ett företags förmåga att skriva vinnande anbud så är Bid Managern en nyckelperson vars kunskap och erfarenhet ofta får utslagsgivande effekt vilket i sin tur innebär att företag redan inför rekrytering bör lägga särskild vikt vid att de hittar rätt person för denna roll.

Verksamhetsanpassade arbetsuppgifter

Svaret på frågan om vad en Bid Manager gör och vilka arbetsprocesser denne följer varierar beroende på om Bid Managern lämnar anbud visavi privat sektor eller om personen ifråga är en Public Bid Manager och lämnar anbud visavi offentlig sektor. Bid Managerns konkreta arbetsuppgifter beror även på uppdragsgivarens verksamhetsområde, storlek, organisationsstruktur och andra faktorer vilket medför att bid managerns ansvarsområden kan variera stort då de är verksamhetsanpassade.