Vad gör en anbudskonsult?

Nyckeln till att uppnå ökad winrate i anbudsarbetet

En anbudskonsult är specialiserad på att hjälpa företag vinna kontrakt i anbudsprocesser genom att skriva välformulerade och genomtänkta anbud. Anbudskonsulter arbetar antingen med Bid Management (anbudshantering) gentemot offentlig sektor eller privat sektor, i vissa fall mot båda sektorerna. Konsulterna är ofta specialiserade på anbudsgivning avseende specifika varor eller tjänster p.g.a. deras tidigare utbildning och yrkeserfarenheter.

Anbudskonsulter som skriver anbud i offentlig upphandling är ofta skickliga på regelverket kring offentlig upphandling och förnyade konkurrensutsättningar samt har i bästa fall även egen erfarenhet från att själva utföra offentliga upphandlingar, skrivit förfrågningsunderlag, utvärderat anbud, tilldelat kontrakt m.m. Anbudskonsulter som har varit verksamma ”på andra sidan” d.v.s. har arbetat med statliga inköp vid myndighet, landsting eller kommun har mycket goda förutsättningar att ytterligare höja kvaliteten på de anbud som de producerar för ett privatägt bolags räkning. En anbudskonsult med denna bakgrund ökar sina chanser att få till ett vinnande anbud.

Anbudskonsulter kan, förutom att arbeta med uppgifter relaterande till faktiska anbud, även vara sysselsatta med uppgifter av mer strategisk natur relaterande till anbudsstrategi och uppgifter hänförliga till affärsutveckling såsom uppgiften att hitta offentliga upphandlingar för sin uppdragsgivares räkning. I detta avseende är anbudskonsultens roll ofta inriktad på att effektivisera anbudsarbetet och på att skapa eller utveckla anbudsverksamheten för att matchas mot en viss typ av kunder i linje med uppdragsgivarens verksamhetsmål. En anbudskonsult arbetar också ofta med skapande och utveckling av rutiner och riktlinjer för anbudsgivning i stort för sin uppdragsgivare.

Den närmare utformningen av en anbudskonsults arbetsuppgifter bestäms förstås inom ramen för det aktuella uppdraget och fastslås därefter ofta i ett uppdragsavtal. Anbudskonsultens arbetsuppgifter är varierande som framgår av ovan redogörelse och spänner över olika nivåer i anbudsarbete, både på operativ och strategisk nivå. Det är en yrkesroll med en mångfald av möjliga uppgifter vilket medför höga krav på att konsulten kan prioritera bland arbetsuppgifter och snabbt kunna växla mellan uppgifter på både detaljnivå och övergripande nivå.

Läs mer: yrkesroller inom offentlig upphandling