Utvärderingsprotokoll | Ordlista

Vad är ett utvärderingsprotokoll i offentlig upphandling?
Ett utvärderingsprotokoll i offentlig upphandling är ett skriftligt dokument som sammanställs av den upphandlande enheten i samband med att enheten utvärderar inkomna anbud i en offentlig upphandling eller en förnyad konkurrensutsättning. Utvärderingsprotokollet innehåller information om vilka anbudsgivare som lämnat anbud samt information om vilka anbudsgivare som uppfyller kraven i den offentliga upphandlingen samt hur eventuella poäng har beräknats. Tillsammans med utvärderingsprotokollet skickas det även ut ett tilldelningsbeslut där det står vilken/ vilka anbudsgivare som vunnit upphandlingen eller konkurrensutsättningen.
Gå tillbaka till ordlista