Utvärdering av anbud

Vad är utvärdering av anbud?

I samband med utvärdering av anbud avgörs om inlämnade anbud uppfyller de krav som ställts på den efterfrågade varan eller tjänsten till rätt pris. Vilka krav som skall uppfyllas bestäms av det företag eller den myndighet som utgett en anbudsförfrågan. Även anbudsgivaren i sig kan utvärderas vad avser dennes kapacitet, erfarenhet m.m. även om denna typ av utvärdering ofta genomförs separat och innan anbudsutvärderingen i sig.

I samband med utvärdering av anbud inom offentlig upphandling ställs särskilda krav på hur denna skall genomföras och under vilka förutsättningar som ett vinnande anbud kan sållas fram. Bland annat skall utvärderingen genomföras enligt de grundläggande principerna inom offentlig upphandling (likabehandlingsprincipen, icke- diskrimineringsprincipen m.fl.) samt i övrigt vara förenlig med upphandlingsregelverket vad avser tilldelningsgrunder, upphandlingssekretess m.m.

Inom ramen för privata anbudsprocesser (B2B) återfinns inte lagstadgade regler att följa avseende anbudsutvärderingen förutom avseende avtalsrättsliga regler. Utvärderingen av anbud i privata anbudsprocesser kan dock vara nog så komplex beroende på verksamhetens art och det anbudsmottagande företagets interna regler för anbudsutvärdering.

Gå tillbaka till ordlista