Upphandlingsskadeavgift

Vad är upphandlingsskadeavgift?

Upphandlingsskadeavgift är en sanktionsavgift som kan åläggas upphandlande myndigheter och enheter som genomför otillåtna direktupphandlingar och därigenom bryter mot upphandlingsregelverket.

Det är Konkurrensverket som för talan vid domstol om upphandlingsskadeavgift. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga 10 % av avtalets totala värde med ett övre tak på 10 miljoner.

Gå tillbaka till ordlista