Upphandlingsprinciper

Vad är upphandlingsprinciper?

Upphandlingsprinciper är en grupp centrala principer som måste iakttagas vid all offentlig upphandling. Upphandlingsprinciperna är fem till antalet och utgörs av transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om likabehandling och principen om ömsesidigt erkännande.

Gå tillbaka till ordlista