Upphandlingskontrakt

Vad är ett upphandlingskontrakt?

Ett upphandlingskontrakt är ett avtal som uppkommit som ett resultat av offentlig upphandling.

Enligt upphandlingsregelverket definieras ett upphandlingskontrakt enligt nedan:

Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

  1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
  2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och
  3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

Gå tillbaka till ordlista