Upphandlingskonsult

Vad gör en upphandlingskonsult?

Upphandlingskonsult (anbudskonsult) är en yrkesroll där konsulten utför arbetsuppgifter relaterande till offentliga upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar, antingen för privat uppdragsgivare eller för myndighet, landsting eller kommun. Upphandlingskonsulter kan utföra sina arbetsuppgifter på plats hos sin uppdragsgivare (vanligt för de konsulter som arbetar inom offentlig sektor för att genomföra offentliga upphandlingar) alternativt på eget verksamhetsställe.

Anbudskonsult eller upphandlingskonsult?

Begreppet anbudskonsult används i de flesta fall för en konsult som arbetar inom privat sektor medan begreppet upphandlingskonsult oftast används som benämning på de konsulter som arbetar inom offentlig verksamhet visavi privat sektor, d.s. som genomför upphandlingar eller på annat sätt stödjer uppdragsgivarens upphandlingsverksamhet. Det förekommer dock att de båda begreppen används växelvis utan denna nyssnämnda distinktion.

Vad gör upphandlingskonsulter?

Upphandlingskonsulter som arbetar i privat verksamhet har ofta uppdraget att skriva och granska anbud för anbudsgivande företag för att därefter lämna in anbudet till den upphandlande myndigheten eller enheten med förhoppning om att vinna det offentliga kontraktet. Upphandlingskonsulter, på andra sidan, vars uppdragsgivare är den offentliga sektorn har motsatt verksamhetsområde. Dessa upphandlingskonsulter arbetar med att genomföra förstudier, skriva kravspecifikationer och förfrågningsunderlag, annonsera upphandlingar samt att därefter utvärdera inkomna anbud. De upphandlingskonsulter som har en uppdragsgivare inom offentlig sektor brukar jämföras med en annan yrkesroll, den så kallade upphandlaren då dessa roller i det stora hela kan innefatta likartade arbetsuppgifter.

Gå tillbaka till ordlista