Tilldelningsgrund | Ordlista

Vad är en tilldelningsgrund i offentlig upphandling?

Nya LOU (from 1 jan. 2017)

Tilldelningsgrund är ett begrepp som används i offentlig upphandling som grund för att tilldela kontrakt. Tilldelningsgrunderna är 3 till antalet i nya LOU : pris, kostnad och bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. De 3 tilldelningsgrunderna ingår numera i det övergripande tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt. Tilldelningsgrunden ”Lägsta pris” i gamla LOU finns ej medtagen i nya LOU. Upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter skall anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet genom användning av någon av de 3 tilldelningsgrunderna ovan.

Gamla LOU

En upphandlande myndighet eller enhet kan välja mellan två tilldelningsgrunder vid sin anbudsutvärdering. Antingen tilldelas kontrakt till den anbudsgivare vars anbud har det lägsta priset eller till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Oavsett vilken tilldelningsgrund som används så måste det tydligt framgå i anbudsförfrågan vilken tilldelningsgrund som kommer användas i en offentlig upphandling och ingenting förutom den valda tilldelningsgrunden får utvärderas.

Tilldelningsgrunden utvärderas av den upphandlande myndigheten eller enheten i samband med anbudsutvärdering. När lägsta pris används tilldelas kontrakt till den anbudsgivare vars anbud som har det lägsta priset och där anbudsgivaren klarat samtliga krav. När tilldelningsgrunden ekonomiskt mest mest fördelaktigt används tilldelas kontrakt till den anbudsgivare vars anbud uppfyller samtliga krav och som får högst poäng vid utvärderingen av de tilldelningskriterier som valts av den upphandlande myndigheten eller enheten.

Gå tillbaka till ordlista