Ska-krav |Ordlista

Vad är ett ska- krav i offentlig upphandling?

Ska-krav (skall-krav) är en typ av krav som används i offentliga upphandlingar. Ska-kraven är obligatoriska krav som måste uppfyllas för att ett anbud skall kunna godtas. Om ett anbud inte uppfyller samtliga ska-krav skall anbudet förkastas.

Samtliga ska-krav som ställs upp i förfrågningsunderlaget avseende en viss offentlig upphandling måste också uppfylla upphandlingsregelverket, d.v.s. de måste, bland annat, vara proportionerliga och får inte vara mer ingripande än vad som krävs för att uppfylla kravets bakomliggande syfte.

Gå tillbaka till ordlista