Proportionalitetsprincipen | Ordlista

Vad innebär principen om proportionalitet?

Proportionalitetsprincipen är en central princip inom offentlig upphandling. Principen om proportionalitet innebär att åtgärder som vidtas av upphandlande aktörer, vad avser upphandlingsförfarandet,  inte får vara mer ingripande än vad som krävs för att uppnå syftet med åtgärden. Det skall alltså finnas proportionalitet (balans) mellan åtgärd och syfte. Ett brott mot proportionalitetsprincipen medför ett brott mot upphandlingsregelverket (LOU, LUF).

Proportionalitetsprincipen får bland annat betydelse vid den upphandlande aktörens kravställning i sitt förfrågningsunderlag. Aktören får i detta sammanhang inte ställa krav som är oproportionerliga. D.v.s. de uppställda kraven måste ha ett naturligt samband med syftet bakom kravet och kravet får inte vara mer ingripande än vad som krävs för att uppnå detta syfte. Ett exempel på ett oproportionerligt krav som strider mot proportionalitetsprincipen är att den upphandlade enheten ställer krav på att anbudsgivare i en viss offentlig upphandling skall ha utfört minst 10 tidigare liknande åtaganden som avses i upphandlingen. Om syftet bakom kravet är att myndigheten vill få in anbud från anbudsgivare som har en viss erfarenhet av att utföra åtagandet ifråga men att det räcker med att anbudsgivaren har utfört minst 5 tidigare och liknande åtaganden för att anbudsgivaren skall kunna uppfylla den upphandlande enhetens behov så kan kravet anses strida mot proportionalitetsprincipen vid en eventuell överprövning.

Gå tillbaka till ordlista