Överprövning av upphandling

Vad är en överprövning av en offentlig upphandling?

En överprövning av en offentlig upphandling innebär att en förvaltningsdomstol prövar om en upphandling är förenlig med upphandlingsregelverket eller inte. För att en upphandling skall kunna överprövas krävs att det föreligger någon omständighet som strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) och att en leverantör lider skada eller kan komma att lida skada till följd av denna överträdelse av regelverket.

En process om överprövning av offentlig upphandling är i normala fall skriftlig och avgiftsfri för parterna. Parterna betalar dessutom sina egna kostnader för ombud.

Överprövningar av offentliga upphandlingar kan leda till tre olika beslut av domstolen. Domstolen kan besluta att upphandlingen skall göras om, att den får avslutas först efter att rättelse vidtagits eller att ansökan om överprövning avvisas.

Läs mer: Överprövning av upphandling (Förvaltningsrätten i Stockholm)

Gå tillbaka till ordlista