Option | Ordlista

Vad är en option?

En option (rättighet, företrädesrätt) är en typ av klausul i ett avtal som innebär att en eller båda avtalsparterna har rätt men inte en skyldighet att vidta en viss åtgärd. Den avtalspart som åtnjuter rättigheten kallas optionsinnehavaren och den avtalspart som utfärdat optionen kallas optionsutställaren. Exempel på optioner är en rättighet att köpa en viss vara till ett visst pris eller en rättighet att förlänga ett avtal.

En option kan vara tidsreglerad i det underliggande avtalet på så sätt att utlösande av optionen skall ske inom vissa tidsramar.

Gå tillbaka till ordlista