Offert

Vad är en offert?

En offert (anbud) är ett erbjudande om att ingå avtal till villkor som i förväg är fastställda, helt eller delvis. Offert kallas även för anbud. I offerten, som kan vara muntlig eller skriftlig, erbjuds varor eller tjänster med vissa egenskaper och till vissa priser. En offert är vanligtvis giltig under begränsad tid, den så kallade acceptfristen. Vid muntliga offerter är acceptfristen ytterst kort vilket i princip innebär att offerten skall antas omedelbart för att den inte skall förfalla. I skriftliga offerter regleras däremot regelmässigt vilken acceptfrist som skall gälla för offerten innan den förfaller.

Ett offertförfarande kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på handelsbruk och varans/ tjänstens komplexitet. I samband med offentlig upphandling är anbudsförfarandet styrt av upphandlingsregelverket på området och är därför relativt formalistiskt.

Gå tillbaka till ordlista