Muntligt anbud | Ordlista

Vad är ett muntligt anbud?

Ett muntligt anbud är ett anbud som avges direkt i muntlig form mellan anbudsgivare och anbudsmottagare. Till skillnad från vad som gäller i samband med skriftliga anbud där acceptfristen är längre så skall ett muntligt anbud antas omedelbart för att avtal skall komma till stånd vilket följer av 3 § 2. st. i avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område).

Om det muntliga anbudet inte antas omedelbart (d.v.s. om accepten kommer efter att acceptfristen löpt ut) så förfaller detta och utgör inte längre ett anbud utan den sena accepten ses som ett nytt muntligt anbud fast nu från den part som tidigare var den ursprungliga anbudsmottagaren.

Om ett muntligt anbud skulle antas omedelbart men med förändringar eller tillägg som inte stämmer överens med anbudet så utgör denna accept en så kallad oren accept. En oren accept medför, som vid sen accept, att det initiala anbudet förfaller och att den orena accepten ses som ett nytt muntligt anbud.

Gå tillbaka till ordlista