Löftesprincipen | Ordlista

Vad är löftesprincipen?

Löftesprincipen är en central princip i svensk avtalsrätt och utgör en förutsättning för att avtal skall kunna komma till stånd. Enligt löftesprincipen så är en anbudsgivare bunden av sitt anbud från det att anbudsmottagaren tagit del av anbudet tills dess att anbudet förfaller (inte längre är bindande).

Ett anbud kan förfalla på flera olika sätt enligt löftesprincipen, dels kan det förlora sin giltighet då anbudsmottagaren meddelar att denne inte är intresserad, dels förfaller det vid oren eller sen accept. Oren accept innebär att anbudet accepteras med förändringar eller tillägg medan sen accept innebär att anbudet accepteras efter anbudets giltighetstid.

Löftesprincipen medför att ett anbud är bindande för anbudsgivaren under acceptfristen. Anbudet kan sålunda återkallas fram tills dess att det kommit anbudsmottagaren tillhanda.

Löftesprincipen tillämpas som tidigare nämnts i svensk avtalsrätt, i vissa andra rättsordningar tillämpas den så kallade kontraktsprincipen, såsom är fallet i anglosaxiska rättsordningar.

Gå tillbaka till ordlista