Likabehandlingsprincipen

Vad är principen om likabehandling i offentlig upphandling?

Likabehandlingsprincipen är en central upphandlingsprincip. Principen om likabehandling innebär bland annat att samtliga anbudsgivare skall behandlas lika av upphandlande myndigheter, kommuner och landsting i samband med utvärdering av anbud i offentlig upphandling eller förnyad konkurrensutsättning.

Likabehandlingsprincipen är, som indikerats, en central och grundläggande upphandlingsrättslig princip. Om en upphandlande myndighet eller enhet bryter mot likabehandlingsprincipen så utgör detta ett brott mot upphandlingsregelverket. Ett brott mot upphandlingsreglerna medför i sin tur att den genomförda upphandlingen kan komma att överprövas av en skadelidande leverantör eller en leverantör som riskerar att lida skada.

Gå tillbaka till ordlista