Kravspecifikation

Vad är en kravspecifikation?

En kravspecifikation är ett skriftligt dokument som innehåller en specifikation av de olika krav som ställs på en vara eller tjänst. Kravspecifikationer kan exempelvis innehålla ritningar, tekniska beskrivningar, mått, standarder m.fl. faktorer som tillsammans utgör beskrivningen av en efterfrågad vara eller tjänst. Omfattningen av och detaljnivån på innehållet i specifikationen bestäms av den efterfrågade varans eller tjänstens komplexitet och det inköpande företagets/ upphandlande myndighetens inköpsbehov.

Inom anbudsprocesser visavi företag likväl som vid anbudprocesser visavi offentlig sektor framarbetas ofta kravspecifikationen i samband med förstudien då det aktuella inköpsbehovet skall bestämmas och specificeras närmare. Därefter används dokumentet som en del av det inköpande företagets anbudsförfrågan alternativt som en del av den upphandlande myndighetens förfrågningsunderlag i samband med offentlig upphandling.

Gå tillbaka till ordlista