Kommersiella villkor | Ordlista

Vad är kommersiella villkor?

Kommersiella villkor är olika typer av avtalsvillkor som gäller mellan avtalsparterna under ett avtalsförhållande. Kommersiella villkoren brukar inte beröra den aktuella varan eller tjänsten i någon närmare eller mer omfattande utsträckning utan villkoren  tar istället sikte på aspekter som fastställer ramarna för avtalsparternas affärsförhållande genom att fastställa parternas rättigheter och skyldigheter. Typiskt för kommersiella villkor är att de reglerar frågor som frekvent uppstår inom avtalsförhållanden. Frågorna kan exempelvis beröra leveranstid, hur beställningar skall genomföras, hur betalning skall ske, vad som skall gälla vid sen betalning, andra former av dröjsmål samt övriga avtalsrättsliga frågor. Även hur eventuell tvist mellan parterna skall hanteras brukar regleras i de kommersiella avtalsvillkoren.

I samband med offentlig upphandling finns de kommersiella villkoren för upphandlingen medtagna i förfrågningsunderlaget i form av ett avtalsutkast. Villkoren i avtalsutkastet skall accepteras av anbudsgivaren i dennes anbud utan reservationer eller tillägg för att anbudet i sig skall kunna antas av den upphandlande myndigheten eller enheten. Det kan även vara aktuellt vid offentlig upphandling att vissa kommersiella villkor utvärderas redan i samband med utvärderingen av anbudet då utvärderingen av villkoren inte kan vänta tills då avtalet redan har ingåtts. P.g.a. detta så ”kopieras” vissa villkor i avtalet och omvandlas till krav i upphandlingen så att den upphandlande myndigheten kan säkerställa att anbudsgivaren kommer att uppfylla aktuella kommersiella villkor under avtalstiden.

Gå tillbaka till ordlista