Förnyad konkurrensutsättning

Vad är en förnyad konkurrensutsättning?

Förnyad konkurrensutsättning är en avropsform (beställningsform) som kan användas i ett ramavtal. I en förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsleverantörerna på nytt lämna anbud på specifika tjänsteuppdrag eller varuleveranser i enlighet med ramavtalets övergripande villkor. I ramavtalet fastställs de konkreta reglerna för hur den förnyade konkurrensutsättningen skall ske.

Genom en förnyad konkurrensutsättning har den upphandlande enheten möjlighet att anpassa sin kravställning utifrån det aktuella behovet och kan också ofta pressa priserna ytterligare jämfört med ramavtalspriserna. Så länge som avropet genomförs i enlighet med det underliggande ramavtalet och inte går utöver detta eller på annat sätt är oförenligt med ramavtalet eller upphandlingsregelverket så är avropet förenligt med upphandlingslagstiftningen.

Gå tillbaka till ordlista