Formella krav på anbud

Vad är formella krav på anbud?

Formella krav på anbud är olika typer av krav som avser ett anbuds innehåll och utseende. Exempel på formella krav är att anbud skall vara skriftligt, underskrivet av behörig firmatecknare samt att det skall vara skrivet på det svenska språket. Speciellt i offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar är formella krav på anbud vanligt förekommande. Vad avser anbud mot privat sektor är formkraven oftast inte lika höga även om undantag finns inom vissa branscher.

Gå tillbaka till ordlista