Fast rangordning | Ordlista

Fast rangordning är en avropsform som kan användas vid avrop från ramavtal. Rangordningen mellan leverantörerna uppkommer som ett resultat av utvärdering av leverantörernas anbud i den tidigare ramavtalsupphandlingen. Det är inte ovanligt att ett ramavtal är uppdelar i kategorier av varor eller tjänster vilket medför att leverantörer kan inneha olika rangordning inom olika kategorier.

Om ett ramavtal stipulerar fast rangordning som avropsform så sker konkreta avrop av varor eller tjänster i sådana fall enligt den på förhand fastslagna turordningen i ramavtalet. Detta innebär att den leverantör som är rangordnad som nummer ett tillfrågas först, om denne avböjer utförandet av beställningen tillfrågas den leverantör som är rangordnad som nummer två o.s.v.

En annan vanlig avropsform i ramavtal är förnyad konkurrensutsättning. Det förekommer även ramavtal som innehåller båda avropsformerna fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning men för olika delar av de tjänster som ingår i ramavtalet alternativt så gäller fast rangordning upp till ett vist värde och därutöver gäller förnyad konkurrensutsättning.

Gå tillbaka till ordlista