Efterannonsering

Vad är efterannonsering i offentlig upphandling?

Efterannonsering efter avslutad offentlig upphandling är obligatorisk enligt upphandlingsregelverket för offentliga upphandlingar över tröskelvärdena. Denna skyldighet gäller också oavsett om föremålet för den genomförda upphandlingen är a-tjänster eller b-tjänster. Förutom att efterannonsering skall ske vid offentliga upphandlingar som ligger över tröskelvärdena skall det även ske i samband med förhandlad upphandling. En efterannonsering i offentlig upphandling innebär helt enkelt att den upphandlande enheten meddelar vilken eller vilka leverantörer som vann en viss upphandling. I praktiken sker efterannonseringen i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s officiella databas innehållande information kring efterannonsering av offentliga upphandlingar genomförda inom EU.

Att efterannonsera en offentlig upphandling är viktigt för att de offentliga inköpen skall vara transparenta samt för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att föra statistik kring de upphandlingar som genomförts inom EU. Därtill kommer det faktum att en efterannonsering även påverkar den tidsfrist som en missnöjd leverantör kan väcka talan om ett upphandlingskontrakts giltighet. Om efterannonsering sker förkortas denna tidsfrist betydligt.

Gå tillbaka till ordlista