Direktupphandling

Vad är en direktupphandling?

Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form. Direktupphandlingen behöver inte annonseras vilket annars är huvudregeln vid all offentlig upphandling. Direktupphandling är en inköpsform som kan användas då värdet av upphandlingsobjektet är lågt (understiger tröskelvärdet för direktupphandling) eller då synnerliga skäl föreligger eller vid vissa specifika undantagssituationer som specificeras i LOU såsom exempelvis ensamrätt.

Även vid direktupphandlingar skall upphandlingsregelverket följas och inköpen skall även dokumenteras om kontraktsvärdet överstiger 100 000 SEK.

Gå tillbaka till ordlista