Avtalsspärr | Ordlista

Vad är en avtalsspärr i offentlig upphandling?

En avtalsspärr är ett förbud att ingå ett upphandlingskontrakt under en viss tid. Avtalsspärren fungerar som ett ”skydd” för att en leverantör skall hinna ansöka om överprövning av en offentlig upphandling innan avtal ingås mellan den upphandlande enheten och den vinnande leverantören. De leverantörer som deltagit i den offentliga upphandlingen får erforderlig tid på sig att analysera den upphandlande enhetens tilldelningsbeslut för att kunna avgöra om de bör ansöka om överprövning av upphandlingen eller inte.

En avtalsspärr börjar löpa då tilldelningsbeslut skickas ut och löper i 10 dagar om beslutet skickas via e-post eller fax och i 15 dagar om beslutet skickas via vanlig post. Dag ett är dagen efter den dag som tilldelningsbeslutet skickas ut. Viktigt att notera avseende en avtalsspärr är att om den tionde dagen alternativt den femtonde dagen infaller på en helgdag så är avtalsspärrens sista dag den efterföljande vardagen. En upphandlande myndighet kan också frivilligt välja att ha en längre avtalsspärr än de obligatoriska minimikraven. Se även förlängd avtalsspärr.

Gå tillbaka till ordlista