Avtal

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan parter. Avtalet grundar ett rättsförhållande mellan parterna som kan innehålla både rättigheter och förpliktelser.

Ett kontrakt definieras i upphandlingsregelverket enligt nedan:

Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

  1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
  2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och
  3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

Gå tillbaka till ordlista