Anbudsstrategi | Ordlista

Vad är en anbudsstrategi?

En anbudsstrategi är en övergripande plan för en leverantörs anbudsgivning visavi offentlig sektor eller privat sektor. I anbudsstrategin ingår flera delar som spänner över hela säljprocessen. Alla moment täcks ofta in, från att hitta relevanta anbudsprocesser, kunna avgöra om affären är en god affär, skapa konkurrenskraftiga anbud, samt vid framgångsrik anbudsgivning, se till att kunskapen och erfarenheten återvinns och konsolideras i företaget.

De resurser som krävs för en framgångsrik anbudsstrategi kan delas in i två delar: personella resurser samt resurser för systemstöd. Resurstyperna samverkar och kompletterar varandra för att bilda en helhet. Ju bättre samverkan ju mer effektiv och lättarbetad anbudsprocess. En anbudsstrategi är ett helhetsgrepp som anpassas och tar hänsyn till verksamhetsspecifika förutsättningar, marknadsspecifika krav och konkurrenternas verksamheter.

Framtagande av nyckeltal spelar också en central roll i samband med framtagande av en bra anbudsstrategi. Det gäller att hela tiden mäta och utvärdera resultatet av den befintliga anbudsstrategin, fungerar den, ger den resultat? Vad kan förbättras? Ett arbetssätt som präglas av ständiga förbättringar är härvidlag av intresse för att anbudsstrategin skall få den avsedda effekten.

Gå tillbaka till ordlista