Anbudsförfarande | Ordlista

Vad är ett anbudsförfarande?

Anbudsförfarande är en process för hur och i vilka former en anbudsgivning skall ske i samband med försäljning av en vara eller tjänst. Ofta ställs krav i anbudsförfarandet på hur ett anbud skall se ut, vad det skall innehålla samt på vilket sätt anbudet skall lämnas till anbudsmottagaren.

Anbudsförfaranden kan se mycket olika ut beroende på vem som är anbudsmottagare samt inom vilken bransch anbudsgivaren är verksam. I offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar omgärdas anbudsförfarandet av regelverket kring offentlig upphandling. Regelverket ställer krav både på anbudsgivaren i sig och på hur ett anbudsförfarande skall gå till. I samband med anbudsförfaranden mellan företag kan anbudsprocesserna dessutom se olika ut beroende på utvecklingen av branschspecifika sedvänjor såsom exempelvis är fallet inom byggbranschen.

Avtalslagen och avtalsrättsliga principer reglerar vilka rättsliga följder som åtgärder och handlingar får i samband med anbudsförfaranden. Reglerna om anbud och accept är centrala i sammanhanget då begreppen bestämmer om och i så fall när ett avtal har uppkommit mellan parterna.

Gå tillbaka till ordlista