Anbud | Ordlista

Vad är ett anbud?

Ett anbud (erbjudande, offert) är ett skriftligt eller muntligt erbjudande från en anbudsgivare till en anbudsmottagare om att ingå avtal enligt vissa villkor och med ett visst innehåll. Ett anbud är bindande för anbudsgivaren under den så kallade acceptfristen. När acceptfristen löper ut förfaller anbudets giltighet.

Anbud kan se olika ut i olika branscher beroende på vem som är anbudsmottagare och beroende på vilken typ av vara eller tjänst som anbudet avser. Exempelvis vad avser offentliga inköp som sker i form av offentlig upphandling eller förnyad konkurrensutsättning ställs speciella krav på anbuds innehåll och utformning. Dessa krav har sin grund i det regelverk som skall tillämpas av myndigheter vid offentlig upphandling. Vad gäller anbud som upprättas med företag som anbudsmottagare ställs som regel lägre krav avseende innehåll och utformning även om undantag finns beroende på bransch samt varans eller tjänstens komplexitet.

Gå tillbaka till ordlista