Acceptfrist | Ordlista

Vad är en acceptfrist?

Acceptfrist är den tidsfrist som en anbudsmottagare har på sig att acceptera ett anbud innan anbudets giltighet förfaller och därmed inte längre kan accepteras och medföra bundenhet för anbudsgivaren. Som huvudregel gäller att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud under acceptfristen men då denna löpt ut finns inte längre någon bundenhet. Acceptfristens längd bestäms i anbudet men om så inte skulle vara fallet gäller en legal acceptfrist, d.v.s. en acceptfrist som bestäms av lag. Den legala acceptfristen regleras i Avtalslagen 3 § 1 st. som stipulerar att längden på en acceptfrist i detta fall beror på hur lång tid det tar att skicka meddelande till avsändaren samt i tillägg därtill en skälig betänketid. Detta medför att acceptfristens längd vad avser elektroniska anbudsförfrågningar generellt sätt är betydligt kortare än förfrågningar som sker via post.

Acceptfristens längd varierar beroende på om anbudet är muntligt eller skriftligt. Vid muntliga anbud måste anbudet antagas omedelbart vilket gör acceptfristen mycket kort i detta fall. Vid skriftliga anbud framgår acceptfristens längd av anbudet. Om ett anbud skulle accepteras efter det att en aktuell acceptfrist löpt ut anses den sena accepten utgöra ett nytt anbud som den ursprungliga anbudsgivaren skall ta ställning till. Anbudsmottagaren och avsändaren kan alltså byta ”roller” ett flertal gånger innan bundenhet uppstår.

Gå tillbaka till ordlista