Accept

Vad är en accept?

En accept är en anbudsmottagares accepterande (godkännande) i muntlig eller skriftlig form av ett skriftligt eller muntligt erbjudande (anbud) från en anbudsgivare om att ingå avtal under vissa villkor, med ett visst innehåll till ett visst pris. En accept av ett anbud medför juridisk bundenhet i form av att ett avtal ingås mellan anbudsgivaren och anbudsmottagaren. Vissa anbudsförfaranden kräver att en accept skall se ut på visst sätt för att bundenhet skall uppstå. Så är bland annat fallet vad avser köp av fastigheter där bundenhet uppkommer först då ett avtal upprättats som också undertecknats. En accept på ett muntligt eller skriftligt erbjudande om att köpa en fastighet medför alltså ingen bundenhet.

Sen accept och oren accept

Oftast skall en accept avges inom en viss tid, den så kallade acceptfristen som fastställs i anbudet. Om accepten genomförs när acceptfristen löpt ut eller om accepten är oren (när accepten skiljer sig från anbudet, exempelvis vad avser pris) så förfaller anbudet så anses den sena accepten respektive den orena accepten som ett nytt anbud. En sen eller oren accept medför alltså i de flesta fall att ett nytt anbud uppstår som den ursprungliga anbudsgivaren kan välja att acceptera eller inte acceptera.

Värt att notera i sammanhanget är att en accept under vissa förutsättningar kan anses uppkomma genom passivitet eller genom konkludent handling. Konkludent handling innebär att en part handlar på ett sådant sätt att denne kan anses ha accepterat ett anbud.

Gå tillbaka till ordlista