Ställ frågor och begär förtydliganden

Säkerställ en god förståelse av förfrågningsunderlag/ anbudsförfrågan

Vid oklarhet i förfrågningsunderlag eller anbudsförfrågan bör anbudsgivaren kontakta den upphandlande myndigheten eller företaget som utställt anbudsförfrågan och ställa frågor eller begära förtydliganden för att undvika risker för missförstånd vilket i sin tur riskerar att anbudet blir felaktigt i något avseende.

En gedigen förståelse av innehållet i en viss förfrågan är av vikt också av den anledningen att den som skriver anbud endast får en chans att lämna sitt anbud och därmed endast en chans att vinna det aktuella kontraktet. Kompletteringar av anbud tillåts nämligen endast i undantagsfall, speciellt vad avser offentlig upphandling, och i samband därmed kan inte ny information lämnas vilket förändrar anbudet.

Värt att notera i samband med frågor och förtydliganden i offentlig upphandling är att den information som den upphandlande enheten tillhandahåller utgör en del av förfrågningsunderlaget. Av denna anledning skall informationen kommuniceras till samtliga intresserade anbudsgivare, på samma gång, så att de har samma möjlighet att modifiera sina anbud på grundval av den lämnade informationen. Om den upphandlande enheten inte uppfyller dessa krav riskerar enheten att bryta mot likabehandlingsprincipen.

Läs mer: