Skriva anbud själv eller anlita extern kompetens?

En fråga som avgörs av aktuella förutsättningar

Vissa mellanstora och större företag förfogar ofta över den kompetens som behövs för att kunna skriva konkurrenskraftiga och bra anbud. Dessa företag har ofta en eller flera Bid Managers, Public Bid Managers eller anbudskoordinatorer vars fokusområde bland annat omfattar just att hantera anbudsverksamheten i stort. Mindre företag saknar dock oftast den kunskap och organisatoriska resurser som krävs för att kunna tävla om kontrakt på lika villkor som de lite större företagen. Om kompetensen skulle saknas finns det företag som är specialiserade på att hjälpa andra företag att skriva anbud och att i övrigt hantera anbudsverksamheter genom tillhandahållande av anbudskonsulter.

Valet mellan de både metoderna (intern organisation eller extern hjälp) utgår ofta från det anbudsgivande företagets ekonomiska förutsättningar. Att delta i en viss anbudsprocess medför alltid ökade kostnader och om företaget ifråga inte har fastslagit de organisatoriska grunderna för sitt anbudsarbete blir kostnaderna desto högre. Den ökade kostnaden för externt eller internt stöd i anbudsarbetet tenderar dock att minska över tid. När den organisatoriska strukturen samt rutiner och riktlinjer för arbetet fastslagits minskar kostnaderna för varje anbud. Som framgår ovan kan det vara ett relativt stort steg att just ”komma igång” med ett strukturerat anbudsarbete p.g.a. kostnadsskäl. För de företag som väljer att inte organisera och effektivisera sitt anbudsarbete uppstår risken att de på sikt inte kommer vara konkurrenskraftiga i jämförelse med andra företag.

Läs mer:

Optimering av anbudsprocess