Kravuppfyllnad skall tydligt framgå i anbud

Det finns en rad krav som kan ställas på anbudsgivaren och anbudsgivarens tjänster eller varor inom ramen för offentliga upphandlingar. Kraven inom offentlig upphandling kan indelas i kvalificeringskrav, ska- krav och bör- krav. Även inom anbudsprocesser gentemot privat sektor innefattar anbudsförfrågningar en rad krav och villkor av varierande komplexitet. Kraven på varorna eller tjänsterna har sin grund i myndighetens eller företagets behovsanalys.

Anbudsgivaren bör säkerställa att det tydligt framgår av anbudet att aktuella krav uppfylls och hur de uppfylls. Ofta har den upphandlande myndigheten eller det inköpande företaget föreskrivit på vilket sätt som anbudsgivaren skall visa att denne uppfyller de ställda kraven. Anbudsgivaren skall inte lämna reservationer, villkora sitt anbud eller liknande eftersom dylika åtgärder riskerar medföra att anbudet förkastas. Det är viktigt att ha i åtanke att ”lagt kort ligger”. Möjligheterna att komplettera anbud inom offentlig upphandling i efterhand är mycket små och ingen ny information får som huvudregel tillfogas anbudet. Även i privata anbudsprocesser bör anbudsgivaren eftersträva ett ”komplett” anbud även om förhandlingar kring lämnat anbud generellt sett är större i privata anbudsprocesser än i offentliga sådana.

Läs mer: Om kravställning