God förståelse av förfrågningsunderlag

En förutsättning för ett bra anbud

Att skriva anbud i offentlig upphandling och inom andra typer av anbudsprocesser är en konst. En av förutsättningarna för att skriva ett bra och framförallt korrekt anbud vid offentlig upphandling är en gedigen förståelse av kvalificeringskrav, skall- krav och eventuella bör- krav, tilldelningsgrund samt utvärderingsmetod som framgår av anbudsförfrågan och andra handlingar i förfrågningsunderlaget. I samband med anbudsskrivning gentemot den privata sektorn behöver anbudsgivaren likaså tillgodogöra sig en ypperlig förståelse av företagets förfrågan. Att endast ”skrapa på ytan” i samband med inläsning av en anbudsförfrågan är inte tillräckligt för att skriva konkurrenskraftiga anbud.

Varje anbudsprocess bör föregås av en gedigen analys av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor mot bakgrund av det anbudsskrivande företagets målsättningar, resurser och kompetens. Om någonting är oklart bör anbudsgivaren begära förtydliganden eller ställa frågor för att bringa klarhet. Mycket av innehållet i anbudsförfrågningar kan ofta bli föremål för olika uppfattningar p.g.a. olika tolkningar. Missförstånd eller feltolkningar leder till att anbudet får ett felaktigt innehåll vilket i många fall hade kunnat undvikas redan i samband med en grundlig genomläsning av anbudsförfrågan. Det kan också vara fallet att den upphandlande myndigheten, upphandlande enheten eller det inköpande företaget har en viss osäkerhet avseende det aktuella inköpsobjektet vad avser efterfrågade specifikationer, funktioner, kompatibilitet m.m. Dessa osäkra faktorer kan i många fall överbryggas genom väl genomtänkta frågor inför anbudsgivning.

Läs mer: