Anbudsgenomgång (anbudspresentation)

Innan inlämning av anbud och strax efter kvalitetssäkring av anbud genom anbudsgranskning bör alltid anbudsgivaren genomföra en grundlig anbudsgenomgång (anbudspresentation). Den proaktiva och noggranne anbudsgivaren avsätter tid för detta redan i samband med tidsplaneringen av anbudsarbetet. Anbudsgenomgången hålls lämpligen i projektgrupp med samtliga intressenter hos det anbudsgivande företaget närvarande. Vid behov, och då berörda intressenter ej finns på plats, kan anbudsgenomgången ske via Skype eller liknande kommunikationslösningar alternativt inom ramen för en skriftlig rundgång där skriftliga synpunkter kring aktuellt anbud kan framföras.

Anbudsgenomgången medför ett ypperligt tillfälle att belysa de aspekter av anbudsförfrågan eller anbudet i sig som är av mer komplicerad art eller som har större betydelse för verksamheten. Genomgången medför också en sista chans att ”förankra” anbudet hos berörda intressenter innan anbudsinlämningen. Anbudsgenomgången fungerar dessutom som en sista kvalitetssäkring av anbudet där frågeställningar av mer osäker art ofta kan lösas genom diskussion vilket i sin tur leder till ett bättre anbud.

Läs mer:

Tidsplaner och projektgrupp