Anbud skall utgöra ett svar på det som efterfrågas

Vid utformande av anbud i offentlig upphandling eller i andra sammanhang finns det mycket att tänka på. Anbudsskrivning och andra anbudstjänster går till stor del ut på att utforma ett anbud som utgör ett svar på den vara eller tjänst som efterfrågas i den upphandlande enhetens förfrågningsunderlag eller i det inköpande företagets förfrågan. Ett bra anbud är ett anbud vari det framgår att anbudsgivaren har förstått dels vilken typ av vara eller tjänst som efterfrågas men också vilka aspekter som är särskilt viktiga för myndigheten eller företaget som lämnat anbudsförfrågan. Ju närmare anbudets innehåll motsvarar det beskrivna behovet i anbudsförfrågan desto bättre anbud.

Det är viktigt att ha i åtanke att man inte nödvändigtvis behöver skriva mycket, snarare är det precis och exakt text som premieras i samband med utvärdering av anbud. Det gäller helt enkelt att svara på förfrågningens krav och inget annat i anbudet. Att skriva mycket text är härvidlag inget som i sig skapar ett mervärde i ett anbud. Snarare är förhållandet det motsatta, d.v.s. ett anbud med mycket text riskerar att missa kravuppfyllnad p.g.a. otydlighet och har man riktig otur och saknar överblick över sitt anbud finns även risken att reservationer mot kravuppfyllnad smyger sig in i texten vilket medför att anbudet kommer att förkastas. Svårigheten i sammanhanget för anbudsgivare är att tydligt kunna peka på just sin varas eller tjänsts konkurrensfördelar utan att så att säga skjuta över målet.

Som anbudsgivare bör du alltså endast och precist svara på det som efterfrågas och inte mer eller något annat. Vid svårigheter att tolka förfrågningsunderlag eller förfrågan, glöm ej att nyttja den möjlighet som finns för anbudsgivare, att ställa frågor och begära förtydliganden. Det viktigaste är att du har förstått det behov som uttrycks i anbudsförfrågan och att din förståelse av behovet är tydligt kommunicerat i ditt anbud.