Skriva anbud

Ett väl utfört förarbete innan anbudsgivning har en direkt resultatpåverkan

Att skriva anbud i offentlig upphandling eller mot företag kräver goda förberedelser. Den första utmaningen i samband med anbudsskrivning, eller snarare alldeles innan upprättande av ett anbud påbörjas, är att överhuvudtaget att hitta goda affärsmöjligheter och att i samband därmed avgöra vilka aktuella offentliga upphandlingar eller andra former av uppdrag som uppfyller leverantörens kriterier för deltagande. Leverantören behöver finna svar på frågor som exempelvis om den efterfrågade varan eller tjänsten ligger i linje med företagets verksamhetsinriktning, om leverantören kommer klara av att fullfölja kontraktet ifråga, förfogar man över tillräckliga resurser? o.s.v. Leverantören måste ta hänsyn till faktorer som företagets kompetens, målsättningar och andra överväganden samt därtill överväga om extern hjälp att skriva anbud erfordras eller om leverantören själv besitter nödvändig kompetens. Efter avgörande av ovannämnda verksamhetsspecifika frågor är det dags att planera in den tid som krävs för att kunna skriva anbud.

Tidsramar för anbudsskrivning

Tiden att avgöra huruvida man vill skriva anbud i en viss offentlig upphandling eller inte är alltid relativt kort eftersom tiden innan anbudet skall vara den upphandlande myndigheten tillhanda (sista dag för anbudsinlämning) är relativt begränsad. Därtill tillkommer det faktum att en noggrann inläsning av förfrågningsunderlag inklusive dess bilagor också tar sin tid, en tid som leverantörer inte kan spara in då denna inläsning är central för förståelse av upphandlingsobjektet och den upphandlande myndighetens behov. Ytterligare tid förbrukas då behovet uppkommer att ställa frågor eller begära förtydliganden av förfrågningsunderlaget av den upphandlande myndigheten för att kunna klargöra omfattningen av det aktuella upphandlingsobjektet. Den begränsade tiden för anbudsskrivning och anbudslämning kan dock pareras av de leverantörer som kontinuerligt övervakar aktuella upphandlingskontrakt inom sitt verksamhetsområde och som därför har vetskap om när dessa löper ut och nya upphandlingar i branschen kommer att genomföras.

Granskning av anbud

När leverantören väl har bestämt sig att skriva anbud bör denne snarast skrida till verket. Mallar bör finnas tillgängliga och användas där så är lämpligt för att anbudsgivaren inte så att säga skall behöva uppfinna hjulet på nytt. Efter anbudsskrivningen men innan det upprättade anbudet lämnas in bör anbudsgranskning ske för att anbudet skall uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget, matcha den upphandlande myndighetens behov samt överensstämma med anbudsgivarens kapacitet och kompetens. ”Lagt kort ligger” i samband med anbudslämning i bemärkelsen att anbudsgivarens möjligheter att komplettera lämnat anbud i efterhand är minimala vilket i sin tur medför att vikten av noga genomförda förberedelser inför skrivande av anbud i offentlig upphandling inte kan underskattas. Ju bättre förberedelser desto bättre anbud vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar i samband med anbudsskrivning i offentlig upphandling.

Läs mer: Skriva anbud själv eller anlita extern kompetens? / Ställ frågor och begär förtydliganden / Anbud skall utgöra svar på det som efterfrågas / God förståelse av förfrågningsunderlag / Kravuppfyllnad skall tydligt framgå av anbud / Skriv anbud med tilldelningsgrund i åtanke / Anbudsgenomgång (anbudspresentation)


Läs tips om att skriva anbud i offentlig upphandling