Om anbud

Grundläggande kunskap för anbudsgivare

Ett anbud (offert eller affärserbjudande) är ett muntligt eller ett skriftligt erbjudande från en part till en annan om att ingå ett avtal. Ofta är anbudsmottagare företag men kan även vara organisationer, myndigheter och andra parter. Ett anbud måste i vissa fall uppfylla särskilda formkrav för att anses vara ett anbud vad avser dess innehåll och utformning, så är fallet vid exempelvis offentlig upphandling.

Ur juridisk synvinkel så utgör anbudet enligt svensk avtalsrätt en viljeförklaring att tillhandahålla tjänster eller varor under vissa villkor. Enligt den så kallade löftesprincipen är denna viljeförklaring bindande under den så kallade acceptfristen som bestäms enligt avtalslagen eller innehållet i anbudet. Ett anbud kan antingen accepteras, accepteras med modifieringar eller avböjas av motparten. Om anbudet accepteras så har ett juridiskt bindande avtal ingåtts. Om anbudet accepteras men med förbehåll eller ändringar av anbudsmottagaren så kallas detta för en oren accept. En oren accept utgör i sig ett nytt anbud fast från den part som ursprungligen var anbudsmottagare vilket medför att den ursprungliga anbudsgivaren i detta fall är anbudsmottagare. Detsamma gäller om anbudsmottagaren skulle acceptera anbudet efter acceptfristen (den tid som anbudsmottagaren har att svara på anbudet), i det fallet anses accepten utgöra ett nytt anbud.

Det är mycket att tänka på för dem som dagligen arbetar med att utforma anbud och att lämna anbud. De frågor som uppkommer täcker ett brett spann och kan handla om alltifrån hur man skriver att anbud och vilket innehåll det lämpligen bör ha till frågor om huruvida om och när ett avtal ingåtts. För den anbudsgivare som lämnar anbud i offentliga upphandlingar är det av särskild vikt att vara uppmärksam på den formalia som behöver uppfyllas för att anbudet skall vara giltigt.

Läs mer: Skriva anbud