Tidsplaner och projektgrupper

Tidsplaner och projektgrupper, två aspekter som leder till bättre anbud. Inför deltagande i en anbudsprocess bör anbudsgivare starta sina förberedelser i god tid. De nödvändiga förberedelserna ser ungefär ut på samma sätt oavsett om anbudsgivningen avser en affärsmöjlighet i offentlig sektor eller en affärsmöjlighet visavi annat företag. Goda förberedelser ökar chansen för ett genomtänkt och komplett anbud från anbudsgivaren. I många verksamheter är det Bid Managern som anförtros den denna viktiga uppgift.

Omedelbart när en affärsmöjlighet har identifierats och beslut har fattats om att deltaga i denna bör en tidsplan upprättas. Av tidsplanen skall deadline för anbudslämning framgå tillsammans med uppgifter om när olika moment i anbudsprocessen skall ske för att anbudet skall hinna bli klart inom den angivna anbudstiden. Tidsplanen bör bland annat innefatta deadlines för olika moment som anbudsskrivning, anbudsgranskning samt tid för fiktiv utvärdering av anbudet vid behov samt en avslutande anbudsgenomgång. Vid planeringen kan anbudsgivande företag lämpligen åsidosätta mer tid till de delar av anbudsprocessen som bedöms vara mer tidskrävande i den aktuella anbudsprocessen p.g.a. dess komplexitet eller p.g.a. dess omfattning.

När tidsplanen för anbudsarbetet har fastställts är det dags av se vilka personalresurser som anbudsgivaren behöver nyttja för det aktuella anbudet. De personella resurserna väljs utifrån deras kunskaper och erfarenheter av den aktuella varan, tjänsten och beroende på vem som är anbudsmottagaren. Dessa personer bör bokas i god tid för att garantera att anbudsgivaren kan dra nytta av det mervärde som personerna kan skapa för anbudet ifråga. Avslutningsvis bör nämna att skapande att tidsplan och projektgrupper inför anbudslämning bör ske skyndsamt då anbudsarbetet alltid tenderar att dra ut på tiden.

Läs mer: